Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
 
1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fra­veget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem Coffee by Storm ApS og Køber.
1.2 Købers angivelse af særlige vilkår ved bestillingen anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre de skriftligt er accepteret.

2. Kvittering/ordrebekræftelse
2.1 Aftale mellem Coffee by Storm ApS og Køber anses først for indgået, når Coffee by Storm ApS har fremsendt ordrebekræftelse herpå. Købers eventuelle indsigelser imod ordrebekræftelsen skal foreligge skriftligt og være Coffee by Storm ApS i hænde samme dag, som ordrebekræftelsen er modtaget af Køber.
2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Coffee by Storm ApS’s skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan gøres betinget af, at Køber erstatter Coffee by Storm ApS’s omkostninger og tab ved annullering eller ændring.

3. Priser
3.1 Alle priser er eksklusiv gældende moms.
3.2 Ordrer under 1.500 kr. ekskl. moms tillægges fragtomkostninger i Danmark.
3.3 Ved levering uden for Danmarks riges grænser eksklusiv Færøerne og Grønland tillægges fragtomkostninger.

4. Betaling
4.1 Betaling sker netto 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.
4.2 Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.
4.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leveran­cer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig mislig­hol­del­se af aftalen.

5. Ejendomsforbehold
5.1 Coffee by Storm ApS har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

6. Levering
6.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke-bindende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem Køber og Coffee by Storm ApS.
6.2 Coffee by Storm ApS er berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Coffee by Storm ApS ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 9.
6.3 Leveringsstedet er det sted der er angivet i ordrebekræftelsen.

7. Følgeskader/Indirekte tab
7.1 Coffee by Storm ApS er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

8. Reklamationer
8.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Coffee by Storm ApS uden ugrundet ophold.
8.2 Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

9. Force majeure
9.1 Coffee by Storm ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Coffee by Storm ApS’s  rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

10. Delvis ugyldighed
10.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

11. Tvister
11.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Coffee by Storm ApS's værneting.

Nyborg den 18. april 2016